Úrad vlády SR diskutoval s partnermi z VUC a odborníkmi o novej koncepcii regionálneho rozvoja

19.12.2017

V dňoch 13. a 14.12.2017 sa v knižnici J. Bocatia v Košiciach uskutočnilo jedno z pravidelných štvrťročných pracovných stretnutí zástupcov regionálneho rozvoja na úrovni samospráv so zástupcami sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktoré sú organizované pre podporu aktívnej participácie jednotlivých regiónov a odborníkov v tejto oblasti na tvorbe novej Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030.

Okrem záverov zo Správy o realizácii priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR za rok 2016, ktorú vypracovala sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR v spolupráci s odborníkmi v oblasti regionálneho rozvoja, odzneli aj informácie o súčasnom stave tvorby Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 a harmonogram ďalších krokov. Uvedené dokumenty navrhujú zlepšiť vzájomnú informovanosť o krokoch na podporu regiónov medzi jednotlivými subjektmi samosprávy a štátnej správy, aplikovať sledovanie realizácie preneseného výkonu štátnej správy, zvýšiť, resp. viac uplatňovať kompetencie samosprávnych krajov v územnom rozvoji a zlepšiť funkčnosť súčasnej priestorovej štruktúry a efektivity verejnej správy.

Riaditeľ odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR informoval účastníkov podujatia, že v novembri 2017 bol ustanovený riadiaci výbor pre prípravu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR, ktorý koordinuje dopracovanie prognostickej časti stratégie už v januári 2018. Následne je naplánované vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by sa mala zísť na prvom rokovaní v polovici februára.

Cieľom stratégie je podpora udržateľného dynamického inkluzívneho rozvoja komunít a modernej inovačne orientovanej ekonomiky v regiónoch, mestách a obciach Slovenska v prospech zlepšenia životných podmienok ich obyvateľov, kvality ich sídelného prostredia, vytvorenia podmienok pre využitie ich špecifických potenciálov, udržateľné a efektívne využitie ľudských, ekonomických a prírodných zdrojov, ich rozvoj a ochrana.

Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/