Vplyv štatútu najmenej rozvinutého okresu na mieru nezamestnanosti v obciach

08.10.2018


Ku koncu roka 2017 bol pätnástim slovenským okresom s vysokou a pretrvávajúcou nezamestnanosťou (ide o okresy Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov a Medzilaborce) udelený štatút najmenej rozvinutého okresu (NRO). Vláda SR sa zaviazala ekonomicky stimulovať tieto okresy za účelom zníženia nezamestnanosti a v tejto súvislosti prijala pre každý z týchto okresov špecifický akčný plán. Zvýhodňovanie NRO by malo mať viacero foriem: obce v týchto okresoch majú prístup k technickej podpore s cieľom skvalitniť administratívne kapacity, možnosť získať regionálny príspevok z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR, ktorý by mal podporovať tvorbu nových pracovných miest v regióne a pomáhať v hľadaní práce dlhodobo nezamestnaným, ako aj zabezpečiť prioritný prístup k projektom financovaným z európskych fondov a z regionálnej investičnej pomoci.
 
Aktuálna miera nezamestnanosti na Slovensku dosahuje svoje historické minimá, avšak stále pretrvávajú značné disparity medzi západným Slovenskom a zvyškom krajiny. Inštitút pre stratégie a analýzy  (ISA) Úradu vlády SR na základe požiadaviek sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR vypracoval štúdiu, v ktorej analyzuje vplyv štatútu NRO na mieru nezamestnanosti v obciach týchto okresov.
 
Analýza zahŕňala 1 481 obcí, z ktorých približne polovica patrí do okresov so štatútom NRO získaným v roku 2016 alebo 2017. Unikátnym finančným nástrojom, o ktorý sa môžu uchádzať výlučne obce spadajúce do NRO, je regionálny príspevok. Túto možnosť využilo v roku 2017 niekoľko obcí.  V nadväznosti na túto skutočnosť bol v rámci  analýzy tiež skúmaný vplyv regionálneho príspevku a EŠIF na mieru nezamestnanosti. Ťažiskom analýzy je porovnanie obcí spadajúcich do NRO s kontrolnou skupinou obcí v susediacich okresoch, ktoré takýto štatút nezískali, s využitím panelových dát a metódy Difference-in-Differences.
 
Výsledky analýzy ukazujú, že pridelenie štatútu NRO pomohlo obciam v okresoch, na ktoré sa tento štatút vzťahoval. Priaznivý dopad malo tak samotné pridelenie štatútu NRO, ako aj pridelenie regionálneho príspevku. Konkrétne, v roku 2016 miera nezamestnanosti v obciach so štatútom NRO klesla o 0,76 percentuálneho bodu viac ako v obciach kontrolnej skupiny (konkrétne, v obciach kontrolnej skupiny klesla nezamestnanosť o 4,16 percentuálneho bodu, a v obciach so štatútom NRO o 4,9 percentuálneho bodu). V roku 2017 sa pokles nezamestnanosti v obciach v okresoch so štatútom NRO ďalej zrýchlil a nezamestnanosť poklesla v takýchto obciach o 2 percentuálne body viac ako v obciach kontrolnej skupiny (konkrétne, išlo o pokles o 7,6 percentuálneho bodu v kontrolnej skupine oproti 9,6 percentuálneho bodu v obciach so štatútom NRO).
 
V roku 2017 mali obce v NRO možnosť získať tiež regionálny príspevok. Podľa výsledkov štúdie zmena regionálneho príspevku o 100 eur na obyvateľa obce vyvolá pokles miery nezamestnanosti o dodatočných 0,4 percentuálneho bodu.  Priaznivý dopad regionálneho príspevku kontrastuje s výsledkom pre EŠIF, ktoré podľa analýzy nemajú štatisticky signifikantný dopad na nezamestnanosť.
 
Aj keď je v súčasnosti príliš skoro merať plný dopad štatútu NRO a regionálneho príspevku na nezamestnanosť v okresoch NRO z dôvodu krátkeho časového obdobia od udelenia štatútu či vyplatenia regionálneho príspevku, získané údaje nasvedčujú, že zaradenie okresu medzi najmenej rozvinuté by malo mať priaznivý dopad na zamestnanosť jeho obyvateľov.
 
Úrad vlády SR – Inštitút pre stratégie a analýzy
                            Sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/
www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
25411