Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky


ZÁPISNICA z 3. etapy výberového konania na výber kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov

Záznam z verejného vypočutia kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR
Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 689 z 24. novembra 2021 k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 500 z 8. septembra 2021 k návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom

 1. štruktúrovaný životopis,
 2. motivačný list,
 3. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 5. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 6. originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
 7. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 8. doklady preukazujúce minimálne 2 ročnú prax v oblasti ochrany osobných údajov (napríklad: potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát na predsedu úradu aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou ochrany osobných údajov, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi),
 9. odborný projekt na tému zadanú komisiou, vypracovaný v rozsahu zadanom komisiou,
 10. vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (podľa vzoru zverejneného vo výzve)
 11. súhlas kandidáta na predsedu úradu so zverejnením odbornéhoprojektu (podľa vzoru zverejneného vo výzve)
 12. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,

Spracovanie projektu

na tému: „Koncepcia rozvoja ochrany osobných údajov v Slovenskej republike“ v nasledovnej štruktúre
 1. Manažérska časť:
  1. Koncepcia rozvoja, fungovania a riadenia Úradu na ochranu osobných údajov SR 
  2. Identifikujte a rozpracujte 2 kľúčové priority predsedu v rámci interného riadenia Úradu na ochranu osobných údajov
  3. Identifikujte a rozpracujte 2 kľúčové priority predsedu vo vystupovaní Úradu na ochranu osobných údajov smerom navonok k iným subjektom a verejnosti
 2. Odborná časť:
  1. Legislatíva v SR týkajúca sa ochrany osobných údajov. Identifikujte a rozpracujte 1 otázku vnútroštátnej / národnej právnej úpravy ochrany osobných údajov a uveďte návrhy na riešenie
  2. Zhodnoťte súčasnú úroveň dozornej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov na 1 príklade a uveďte možnosti nápravy z pozície predsedu

Technické požiadavky k návrhu projektu

rozsah celého projektu: minimálne 10 strán, odporúčané maximum 15 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.
 

Hodnotiace kritériá

 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta       0 - 70 b.
 • komplexnosť a vecnosť projektu                          0 - 30 b.
 
Súčasťou výberového konania je verejné vypočutie kandidátov za účasti verejnosti (bližšie čl. 5 Rokovacieho poriadku odbornej hodnotiacej komisie na výber kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
     

Doplňujúce informácie

 • lehota na doručenie návrhov: do 7. januára 2022 s označením obálky: „Návrh na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1,
  813 70 Bratislava
  .


Informácie o spracúvaní osobných údajov
Rokovací poriadok
Spôsob výberu kandidátov
Vzor vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov
Vzor súhlasu so zverejnením odborného projektu

Zoznam kandidátov

Meno a priezvisko CV + projekt
Mariana Bieliková  
Andrej Horský  
Juraj Mičura Stiahnuť (PDF - 7,55 MB)
Zuzana Sklenárová  
Tony Tesla  
Martin Zlocha  

 

Dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2022