Výzva na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku

31.05.2023

Úrad vlády SR vyhlasuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku. Konkrétne požiadavky pre uchádzačov a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-eda/

Uchádzač musí okrem formálnych náležitostí splniť aj minimálne sedemročnú prax v oblasti externého auditu alebo v nasledujúcich oblastiach – finančný audit, výkazníctvo, dohľad nad finančným trhom, rozpočtovanie prostriedkov Európskej únie.

Lehota na doručenie návrhov je do 12. júna 2023 do 15.00 h na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava.

Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde SR.

Európsky dvor audítorov je od roku 1977 nezávislým externým audítorom Európskej únie. Úlohou dvora audítorov je kontrolovať, či finančné prostriedky Európskej únie sú používané zákonným a hospodárnym spôsobom.


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR

29824