Výzva na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku

VÝZVA

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 270 z 31.5.2023  k  Návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku“ vyhlasuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku.

Informácia o pracovnom mieste

Miesto práce: Luxemburg, Luxembursko 
Obsadzovaná funkcia: člen Európskeho dvora audítorov
Počet obsadzovaných miest: 1

Hlavné úlohy

 1. Zúčastňuje sa zasadnutí Európskeho dvora audítorov, príslušných komôr a výborov
 2. V súvislosti s príslušnosťou ku komore/ výboru vykonáva osobitné povinnosti týkajúce sa:
  • koordinácie činností súvisiacich s inštitucionálnymi vzťahmi 
  • koordinácie úloh súvisiacich s Výročnou správou Európskeho dvora audítorov 
  • zabezpečenia kontroly kvality v oblasti finančného auditu (ročné uzávierky Európskej únie), auditu zhody (zákonnosť a správnosť príslušných finančných operácií) a auditu výkonnosti (správne finančné riadenie).
  • objektívneho posúdenia hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti opatrení EÚ na zlepšenie zodpovednosti, transparentnosti a finančného riadenia

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané kandidátom:

 1. štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku vo forme EUROPASS, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí, či spolkov,
 2. zdôvodnenie kandidatúry na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku v anglickom jazyku v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané,
 3. čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 13 ods. 5 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to uvedené na osobitnom dokumente ako súčasť dokladov priložených k prihláške kandidáta,
 5. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 6. čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka alebo úradne overená fotokópia jazykového certifikátu z anglického jazyka alebo úradne overená fotokópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo úradne overená fotokópia dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie anglického jazyka na požadovanej úrovni, pričom požadovanou úrovňou na ovládanie anglického jazyka sa rozumie úroveň C1
 7. potvrdenie alebo referencie preukazujúce minimálne sedemročnú prax v oblasti externého auditu alebo v nasledujúcich oblastiach – finančný audit, výkazníctvo, dohľad nad finančným trhom, rozpočtovanie prostriedkov Európskej únie
 8. súhlas kandidáta na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku so zverejnením životopisu a dotazníka vypracovaného podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 9. vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 10. vypracovaný dotazník podľa určeného rozsahu

Technické požiadavky k vyplnenie dotazníka: rozsah celého dotazníka: minimálne 5 strán, maximálne 10 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.
Hodnotiace odborné a osobnostné kritériá:

 1. vzdelanie a odbornosť – 25 %
 2. manažérske zručnosti – 18 %
 3. motivácia uchádzača – 14%
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 18%
 5. integrita uchádzača a riziko konfliktu záujmov – 25%

Doplňujúce informácie

 • lehota na doručenie návrhov: do 12. júna 2023 do 15:00  s označením obálky: „Prihlásenie kandidáta na pozíciu člena Európskeho dvora audítorov v Luxembursku“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Dokumenty

Zoznam kandidátov

Zoznam kandidátov
Meno a priezvisko Životopis Dotazník
Vladimír Cisar Stiahnuť (PDF - 147,44 kB) Stiahnuť (PDF - 376,42 kB)
Branislav Ďurajka Stiahnuť (PDF - 188,04 kB) Stiahnuť (PDF - 260,56 kB)
Katarína Kaszasová Stiahnuť (PDF - 643,85 kB) Stiahnuť (PDF - 850,72 kB)
Lucia Kašiarová Stiahnuť (PDF - 278,62 kB) Stiahnuť (PDF - 765,11 kB)
Milan Krištof Stiahnuť (PDF - 266,78 kB) Stiahnuť (PDF - 0,99 MB)
Andrej Minarovič Stiahnuť (PDF - 195,90 kB) Stiahnuť (PDF - 420,38 kB)
Ivan Štefanec Stiahnuť (PDF - 414,35 kB) Stiahnuť (PDF - 491,70 kB)


Verejné vypočutie kandidátov

Záznam z verejného vypočutiaDátum, miesto a hodina konania verejného vypočutia

19. jún 2023, Zrkadlová sála
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, Bratislava
9.00 hod.

Komisia

Predseda komisie: Ing. PhDr.Ľubomír Andrassy
Podpredseda komisie: Mgr. Michal Luciak
Tajomníčka komisie: Mgr. Margaréta Mašírová


Členovia komisie:

Ministerstvo financií SR

Ing. Juraj Košík

Kancelária prezidenta SR

Ing. Mgr. Vladimír Bartovic

Úrad vládneho auditu SR

Ing. Ladislav Vulgan

Slovenská komora audítorov

Ing. Emília Rybárová

Transparency International Slovensko

Ing. Ľuboš Kostelanský

Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD.

Dátum poslednej aktualizácie: 19.06.2023