Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 500 z 8. septembra 2021 k návrhu na určenie spôsobu výberu kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:

 1. štruktúrovaný životopis, 
 2. motivačný list,
 3. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky, 
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, 
 5. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 6. originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
 7. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 8. doklady preukazujúce minimálne 2 ročnú prax v oblasti ochrany osobných údajov (napríklad: potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou ochrany osobných údajov, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi),
 9. odborný projekt na tému zadanú komisiou, vypracovaný v rozsahu zadanom komisiou,
 10. súhlas kandidáta so zverejnením životopisu s uvedením svojej odbornej praxe,
 11. súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov na účely výberu kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 12. súhlas kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so zverejnením odborného projektu,
 13. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu.

Spracovanie projektu:

na tému: „Koncepcia rozvoja ochrany osobných údajov v Slovenskej republike

 1. Manažérska časť:
  1. Koncepcia rozvoja, fungovania a riadenia Úradu na ochranu osobných údajov SR  
  2. Identifikujte a rozpracujte 2 kľúčové priority predsedu v rámci interného riadenia Úradu na ochranu osobných údajov
  3. Identifikujte a rozpracujte 2 kľúčové priority predsedu vo vystupovaní Úradu na ochranu osobných údajov smerom navonok k iným subjektom a verejnosti 
 2. Odborná časť:
  1. Legislatíva v SR týkajúca sa ochrany osobných údajov. Identifikujte a rozpracujte 1 otázku vnútroštátnej / národnej právnej úpravy ochrany osobných údajov a uveďte návrhy na riešenie
  2. Zhodnoťte súčasnú úroveň dozornej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov na 1 príklade a uveďte možnosti nápravy z pozície predsedu

Technické požiadavky k návrhu projektu:
rozsah celého projektu: minimálne 10 strán, odporúčané maximum 15 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.

Hodnotiace kritériá: 

 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta       0 - 70 b.
 • komplexnosť a vecnosť projektu                             0 - 30 b.

Doplňujúce informácie:

 • lehota na doručenie návrhov: do 22. októbra 2021 s označením obálky: „Návrh na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.


Informačné poučenie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa výberu kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Spôsob výberu kandidátov
Rokovací poriadok


Zoznam kandidátov

 • JUDr. Tamara Valková
 • JUDr. Mgr. Tony Tesla


Dátum poslednej aktualizácie: 22.11.2021