Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020


Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu: „Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 736 480,43 EUR

Stručný opis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže rovnako ako v uplynulých rokoch použiť na zlepšenie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov v mnohých oblastiach. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov. Projekt "Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020" vedie k zvýšeniu informovanosti obyvateľov Slovenska o európskych štrukturálnych a investičných fondoch prostredníctvom realizácie čiastkových informačných aktivít projektu:
  • RoadTrip SK 2019 je aktivita  zameraná na stredné školy. Cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku čerpania eurofondov a význam tejto investície v našej krajine s akcentom na daný región. Špeciálne prednášky na školách budú od septembra 2019 s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy.
  • Platforma Google maps je geografická Mapa úspešne realizovaných projektov, ktorá bude znázorňovať projekty/objekty financované v z EŠIF v PO 2014-2020 v rámci celého Slovenska aj s údajmi o danom projekte a fotodokumentáciou, alebo videodokumentáciou projektu.
  • YouTube videá (kreatívne koncepty a scenáre) - požadovaným výstupom sú detailne vypracované scenáre jednotlivých videospotov a ich modifikácií podľa vopred schválených tém, spracované formou príbehov. Príbehy budú poukazovať na to ako sa vďaka realizovaným projektom financovaným z EŠIF skvalitnil život v rôznych regiónoch Slovenska.
  • YouTube videá (produkcia, výroba a realizácia) výstupom sú kreatívne videá na YouTube platforme o príkladoch dobrej praxe, ktoré budú zamerané na úspešne realizované projekty financované z EŠIF v PO 2014-2020.
  • Nákup vysielacieho času v niektorej slovenskej televízii s celoplošným vysielaním na účely opakovaného odvysielania mediálnych vstupov pred a po programe o úspešných eurofondových projektoch v programovom období 2014-2020. Mediálne vstupy budú vysielané aj po upútavkách na natívny seriál "Ako pomohli Eurofondy Slovensku". Ich cieľom je podpora informačných aktivít v rámci Operačného programu Technická pomoc vo zvukovo-obrazovom formáte. Hlavným posolstvom je upriamiť pozornosť na výhody čerpania európskych prostriedkov na Slovensku.
Aktivity projektu prispejú k zvýšenej informovanosti obyvateľstva, čo prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov aj v ďalšom období.
27541