Dodatočná výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s čl. 5 ods. 5.7 Rokovacieho poriadku odbornej hodnotiacej komisie na výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 469 z 13. júla 2022 k návrhu na určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasuje dodatočnú výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie.

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:
 1. štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí, či spolkov,
 2. motivačný list,
 3. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 5. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 6. čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 187i ods. 25 zákona o verejnom obstarávaní, v spojení s § 143 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.03.2022,
 7. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 187i ods. 25 zákona o verejnom obstarávaní, v spojení s § 144 ods. 2 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.03.2022, v spojení s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to uvedené na osobitnom dokumente ako súčasť dokladov priložených k návrhu kandidáta,
 8. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 9. doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä: potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát na člena rady aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 10. odborný projekt na tému zadanú komisiou, vypracovaný v rozsahu zadanom komisiou,
 11. vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (podľa vzoru zverejneného vo výzve),
 12. súhlas kandidáta na člena rady so zverejnením odborného projektu (podľa vzoru zverejneného vo výzve),
 13. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu.
Téma a rozsah odborného projektu
 • téma:  popíšte 1 rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie alebo Rady Úradu pre verejné obstarávanie za posledných 5 rokov, s ktorým sa odborne nestotožňujete a odôvodnite prečo;
 • technické požiadavky na projekt:
  • rozsah celého projektu: minimálne 5 strán, maximálne 10 strán,
  • formát: A4,
  • písmo: Times New Roman,
  • veľkosť písma: 12,
  • riadkovanie: 1,5.
Hodnotiace kritériá
 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta:       0 - 70 b.
 • komplexnosť a vecnosť projektu:                             0 - 30 b.
Doplňujúce informácie
 • počet obsadzovaných miest člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: 2  
 • lehota na doručenie návrhov: do 7. septembra 2022 s označením obálky: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ – neotvárať“ (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.
Prílohy

Zoznam kandidátov

Roman Hojer CV Projekt
Pavol Líška CV Projekt
Branislav Šarmír CV Projekt


Verejné vypočutie kandidátov

Záznam z verejného vypočutia

Dátum poslednej aktualizácie: 29.09.2022