Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Výzva

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s uznesením vlády č. 726 zo 16. novembra 2022 k návrhu na zrušenie uznesenia vlády SR č. 469/2022 z 13. júla 2022 a určenie spôsobu výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaných vládou Slovenskej republiky vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:

 1. štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí, či spolkov,
 2. zdôvodnenie kandidatúry na člena rady v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané,
 3. čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 5. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 6. čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 187i ods. 25 zákona o verejnom obstarávaní, v spojení s § 143 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.03.2022,
 7. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 187i ods. 25 zákona o verejnom obstarávaní, v spojení s § 144 ods. 2 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30.03.2022, v spojení s § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to uvedené na osobitnom dokumente ako súčasť dokladov priložených k návrhu kandidáta, 
 8. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 9. doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát na člena rady aktívne  zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania), 
 10. čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania,
 11. odborný projekt vypracovaný na základe kritérií zverejnených vo výzve,
 12. vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 13. súhlas kandidáta na člena rady so zverejnením odborného projektu vypracovaný podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 14. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu.

Téma a rozsah odborného projektu

 • téma:  Popíšte 1 rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie alebo Rady Úradu pre verejné obstarávanie, s ktorým sa odborne nestotožňujete a odôvodnite prečo;
 • technické požiadavky na projekt:
  • rozsah celého projektu: minimálne 3 strán, maximálne 6 strán, 
  • formát: A4, 
  • písmo: Times New Roman, 
  • veľkosť písma: 12,
  • riadkovanie: 1,5.

Hodnotiace kritériá

hodnotenie kandidátov vo verejnom vypočutí:   0 - 70 b.
vzdelanie 0 - 10 b.
odbornosť 0 - 20 b.
základné vybavenie kandidáta 0 - 10 b.
integrita uchádzača 0 – 15 b.
konflikt záujmov 0 – 15 b.
hodnotenie predloženého projektu:  0 – 30 b.
celkové hodnotenie za predložený projekt 0 – 30 b

Doplňujúce informácie

 • počet obsadzovaných miest člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: 1  
 • lehota na doručenie návrhov: do 20. decembra 2022 s označením obálky: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ – neotvárať“ (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu),
 • adresa na doručovanie návrhov:
  Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

Prílohy

Zoznam kandidátov

Meno Životopis Projekt
Martin Daniš PDF - 86 kB PDF - 281 kB
Tomáš Giba PDF - 94 kB PDF - 594 kB

Verejné vypočutie kandidátov

Video záznamDátum, miesto a hodina konania verejného vypočutia
9. január 2023 , Zrkadlová sála
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, Bratislava
9.00 hod.

Komisia

Predseda komisie: Ing. Július Jakab
Tajomníčka komisie: Mgr. Margaréta Mašírová

Členovia komisie: 
 1. Ing. Matej Stuška
 2. Ing. Pavol Kováčik PhD., MBA
 3. Ing. Michal Repaský
 4. Mgr. Július Fekiač
 5. Ing.. Danica Paroulková
 6. Ing. Ľuboš Kostelanský
 7. Mgr. Ing. Peter Hronček, PhD.
 8. Mgr. Zuzana Petková
Dátum poslednej aktualizácie: 28.12.2022