Výzva na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky(ďalej len „predseda úradu“) v súlade s § 13 ods. 12 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na prihlásenie kandidátov na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „podpredseda úradu“).

Požiadavky na kandidáta

Podľa § 13 ods. 13 zákona v nadväznosti na § 13 ods. 4 zákona za podpredsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Ide o základné zákonné požiadavky na podpredsedu úradu.
 
Vzhľadom na to, že podpredseda úradu podľa zákona a organizačného poriadku úradu plní zásadné úlohy pri riadení a rozhodovaní úradu (zastupuje predsedu úradu v jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená; plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu; podpisuje rozhodnutia úradu vydané podľa zákona v konaní na prvom stupni; poveruje zamestnancov úradu na vykonanie inšpekcie v prípade vykonávania prešetrovania a v prvostupňovom konaní; priamo riadi viaceré odbory úradu a zodpovedá za kritické úlohy úradu), boli stanovené ďalšie minimálne požiadavky na kandidáta v nasledujúcom rozsahu:
 • pracovné či akademické skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže alebo príbuzných odboroch (napr. oblasti sektorovej regulácie niektorých trhových odvetví) v trvaní minimálne 5 rokov,
 • skúsenosť v oblasti riadenia ľudí či projektov,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1,
 • integrita uchádzača (požiadavka na dodržiavanie silných morálnych a etických princípov).
Splnenie uvedených požiadaviek kandidát preukáže v rámci dokladov predkladaných do výberového konania, pričom ich splnenie môže byť overené výberovou komisiou vyžiadaním si dodatočných podkladov.
 
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejní menný zoznam členov výberovej komisie na svojom webovom sídle pred uplynutím lehoty, počas ktorej je možné doručiť návrh kandidátov spolu s požadovanými dokladmi.

Doklady predkladané kandidátom

 • štruktúrovaný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne všetky doterajšie zamestnania, pozície a členstvá v orgánoch obchodných spoločností, organizácií, hnutí či spolkov, vrátane politických strán a hnutí. Kandidát v životopise uvedie znalosti cudzích jazykov a uvedenie skúsenosti v oblasti hospodárskej súťaže alebo príbuzných odboroch a skúsenosti v oblasti riadenia ľudí či projektov,
 • zdôvodnenie kandidatúry na funkciu podpredsedu úradu (motivačný list) v rozsahu jednej normostrany textu, vlastnoručne podpísané,
 • čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, spôsobilosti na právne úkony a pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 • certifikát alebo čestné vyhlásenie o znalosti anglického jazyka minimálne na úrovni B1,
 • kontaktné údaje kandidáta,
 • úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 • súhlas kandidáta na podpredsedu úradu so zverejnením projektu vypracovaný podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov vypracované podľa vzoru zverejneného vo výzve,
 • projekt vypracovaný na základe kritérií zverejnených vo výzve,
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
 • úspešný kandidát bude vyzvaný na predloženie výpisu z registra trestov.

Téma a rozsah projektu

 • predloženie projektu „Návrh opatrení na zlepšenie výkonu právomocí Protimonopolného úradu Slovenskej republiky v oblasti protisúťažných dohôd, zneužívania dominantného postavenia a koncentrácií“ v rozsahu do 6 strán textu;
 • technické požiadavky k návrhu projektu: rozsah celého projektu: maximálne 6 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.

Hodnotiace kritériá

 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 – 70%
 • komplexnosť a vecnosť projektu 0 – 30%

Podrobnejší popis hodnotenia k odborným a osobnostným predpokladom kandidáta

 1. vzdelanie a odbornosť – 17,5%
 2. manažérske zručnosti – 17,5%
 3. motivácia uchádzača – 17,5%
 4. jazykové, komunikačné, prezentačné a iné relevantné zručnosti – 17,5%
 5. osobná a morálna integrita kandidáta, riziko konfliktu záujmov:
s ohľadom na to, že integrita uchádzača bola určená ako jedna zo základných požiadaviek na kandidáta, bude toto hodnotiace kritérium vyhodnocované osobitným spôsobom, a to nasledovne: integrita uchádzača sa hodnotí na škále 0 – 1 (napr. 0,1; 0,2 a pod.), kedy 1 je najvyššia hodnota (najlepší výsledok v integrite). Takýto výsledok bude použitý ako koeficient, ktorým sa vynásobí počet bodov získaných za ostatné osobnostné a odborné predpoklady uchádzača.
Príklad výpočtu: ak uchádzač získa za kritéria uvedených vyššie pod bodmi 1. až 4. 80% a v integrite 0,5 celkový výsledok za odborné a osobnostné predpoklady bude 80*0,5 = 40 %.

Podrobnejší popis hodnotenia ku komplexnosti a vecnosti projektu, vrátane prezentácie projektu

 1. komplexnosť projektu – 10%
 2. odbornosť a kompetentnosť projektu – 10%
 3. kvalita analýzy silných a slabých stránok organizácie a navrhovaných riešení – 10%

Doplňujúce informácie

 • lehota na doručenie návrhov: do 17. apríla 2023 do 10.00 hod. s označením obálky: „Návrh na kandidáta na podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, 826 03 Bratislava

Prílohy

Dátum, hodina a miesto konania verejného vypočutia

 • 25. apríl 2023
 • 10.00 hod.
 • Úrad vlády Slovenskej republiky, Zrkadlová sála, Námestie slobody 1, Bratislava
Verejné vypočutie sa vysiela naživo. Verejnosť môže klásť otázky kandidátom aj prostredníctvom určenej elektronickej aplikácie. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky zverejní celý záznam z verejného vypočutia na svojom webovom sídle.

Komisia

Predseda komisie

Mgr. Juraj Beňa, LLM

Členovia komisie (v abecednom poradí)

Ing. Andrej Juris, MPA, MBA,
prof. Ing. Martin Lábaj, PhD.,
Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.,
doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CsC.

Stručné životopisy predsedu a členov komisie

Mgr. Juraj Beňa, LLM

Juraj Beňa nastúpil do funkcie predsedu Protimonopolného úradu SR 1. marca 2023 po menovaní prezidentkou Slovenskej republiky. Do úradu prišiel z telekomunikačnej spoločnosti Orange Slovensko, a.s., kde pôsobil ako právny poradca pre oblasť regulácie a súťažného práva (10/2016 – 2/2023). Predtým pracoval na odbore kartelov Protimonopolného úradu SR (1/2013 – 9/2016) a v advokátskych kanceláriách (9/2008 – 1/2013). Prax v oblasti súťažného práva získal aj v medzinárodnom prostredí, keď ako národný expert absolvoval pracovnú stáž na Európskej komisii, Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž, a tejto oblasti sa venoval aj v rámci prednáškovej a akademickej činnosti. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (9/2003 – 6/2008, titul Mgr.) a vzdelanie v medzinárodnom a európskom práve získal na Amsterdamskej univerzite (9/2009 – 9/2010, titul LLM).

Ing. Andrej Juris, MPA, MBA

Andrej Juris je predsedom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví od 9. júla 2020. Absolvoval štúdium ekonomiky a riadenia strojárskej výroby na Slovenskej technickej univerzite (1998, titul Ing.), štúdium so zameraním na hospodársku a verejnú politiku na Princetonskej univerzite v USA (1997, titul MPA) a štúdium so zameraním na správu energetických služieb na Jacobsovej univerzite v Nemecku (2008, titul MBA). Počas profesionálnej praxe pôsobil na postoch poradcu predsedu/špecialistu na Protimonopolnom úrade SR (1990 – 1994), ekonomického poradcu Kancelárie prezidenta SR (1994), výkonného riaditeľa Centra pre hospodársky rozvoj (1994 – 1995). V USA získal ďalšie odborné skúsenosti počas stáže, ktorú absolvoval vo Svetovej banke (1996 – 1997) a vykonávania funkcie viceprezidenta/špeciálneho konzultanta v National Economic Research Associates. Zastával tiež funkciu člena Rady Protimonopolného úradu SR (2005 – 2010), predsedu predstavenstva/riaditeľa pre stratégie a rozvoj v spoločnosti Západoslovenská distribučná (2004 – 2019) a bol odborným poradcom v Energy Sigma Advisory (2019 – 2020). Venoval sa aj publikačnej činnosti najmä v oblasti riešení pre sektor energetiky.

prof. Ing. Martin Lábaj, PhD.

Martin Lábaj študoval na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (2005, titul Ing.; 2007, titul PhD.). Pôsobí na Katedre hospodárskej politiky Ekonomickej univerzite v Bratislave (od roku 2008), v súčasnosti ako profesor (od roku 2021). Odborné skúsenosti získal aj ako odborný asistent na Katedre ekonomiky Viedenskej univerzity ekonómie a podnikania (2015 – 2016) a ako samostatný vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV (2006 – 2020). Je členom niekoľkých asociácií (Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Medzinárodnej Input-Output Asociácie, Americkej ekonomickej spoločnosti), redakčných a vedeckých rád a zároveň oponentom pre odborné ekonomicky zamerané časopisy. Bol tiež členom Rady Protimonopolného úradu SR (2010 – 2015). Martin Lábaj je riešiteľom viacerých výskumných projektov, ako aj projektov pre prax, v ktorých sa zameriava na empirickú analýzu vybraných národohospodárskych problémov. V oblasti industriálnej ekonómie sa venuje skúmaniu konkurencie, vstupu na trh, trhovým bariéram a priestorovým aspektom konkurencie. V tejto oblasti publikoval viaceré články v renomovaných zahraničných časopisoch.

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

Kamil Nejezchleb zastáva funkciu podpredsedu Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže v Českej republike od apríla 2021. Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a Podnikateľskú fakultu Vysokého učení technického v Brne (2007) a doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity (2019). Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberal modernizáciou právnych nástrojov na odhaľovanie kartelových dohôd a v priebehu doktorandského štúdia úspešne realizoval niekoľko špecifických projektov zameraných na rôzne aspekty práva hospodárskej súťaže. Počas celej svojej profesijnej kariéry pôsobí na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže v Českej republike (od novembra 2008), kde pracoval na rôznych pozíciách. Pred nástupom do funkcie podpredsedu úradu pôsobil päť rokov vo funkcii vedúceho oddelenia kartelov a zástupcu riaditeľa odboru kartelov. Vyučoval obchodné a živnostenské právo na Verejnej správnej akadémii v Brne. Dlhodobo spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správnou fakultou Masarykovej univerzity, kde prednášal v rámci špecializovaných predmetov týkajúcich sa práva či ekonómie hospodárskej súťaže. Skúsenosti s aplikáciou práva hospodárskej súťaže má tiež zo zahraničia, z polročnej stáže v Európskej komisii, Generálnom riaditeľstve pre hospodársku súťaž, a predovšetkým z dlhodobého pôsobenia v rámci sietí inštitúcií na ochranu hospodárskej súťaže ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programom zhovievavosti a urovnania, ako aj na príprave posledných noviel zákona o ochrane hospodárskej súťaže v Českej republike. Rovnako sa dlhodobo podieľal na školení verejných obstarávateľov k problematike bid riggingu. V oblasti hospodárskej súťaže publikoval rad odborných článkov. Je spoluautorom publikácie Ekonomické metódy v práve hospodárskej súťaže.

doc. Ing. Daniela Zemanovičová, CsC.

Daniela Zemanovičová je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získala aj vedecko-pedagogickú hodnosť kandidáta vied a docenta. Realizovala viacero stáži na univerzitách a inštitúciách verejného sektora vo Francúzsku, v Írsku, vo Veľkej Británii, v USA a v Českej republike. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobila na Ekonomickej univerzite a Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v mimovládnom sektore (1996 – 2004) ako výskumníčka a programová riaditeľka Centra pre hospodársky rozvoj a v Transparency International Slovensko. Venovala sa výskumu a riadeniu projektov zameraných na ekonomickú transformáciu, verejné obstarávanie, hospodársku súťaž, regulačné bariéry, transparentnosť  a etiku vo verejnej správe, korupciu, protikorupčné stratégie a programy. Je zakladajúcou členkou Transparency International Slovensko, kde pôsobila ako programová riaditeľka a neskôr ako členka dozornej rady. Pôsobila na Protimonopolnom úrade SR ako metodička a zástupkyňa riaditeľky (1991 – 1996) a ako podpredsedníčka úradu a podpredsedníčka Rady úradu (2004 – 2012).  Venovala sa metodickej a koncepčnej činnosti úradu a posudzovaniu prípadov kartelových dohôd, zneužívania dominantného postavenia, koncentrácií a iných foriem obmedzovania hospodárskej súťaže v druhostupňovom konaní. Bola expertkou pre viaceré medzinárodné inštitúcie. Pôsobila tiež ako členka Rady pre štátnu službu (2018 – 2021). Publikovala početné práce z oblasti ochrany hospodárskej súťaže, ekonomickej transformácie, transparentnosti, korupcie a protikorupčných nástrojov.

Kandidát

Meno a priezvisko Životopis Projekt
Mgr. Peter Demčák Životopis (PDF, 117 kB) Projekt (PDF, 371 kB)
29707

Dátum poslednej aktualizácie: 18.04.2023