Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 592/2021 z 14. októbra 2021, ktorým sa určuje spôsob výberu kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.

Požiadavky na kandidáta

Dokumenty predkladané záujemcom:

 • štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • čestné vyhlásenie kandidáta obsahujúce vyhlásenia o:
  • občianstve Slovenskej republiky,
  • spôsobilosti na právne úkony,
  • pravdivosti všetkých uvedených údajov
 • originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace alebo povinné údaje v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov,
 • fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa VŠ,
 • čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
 • súhlas kandidáta so zverejnením životopisu,
 • súhlas záujemcu so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely výberu kandidátov na predsedu úradu,
 • súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
 • predloženie koncepcie.
Spracovanie koncepcie:
 • predloženie základného konceptu rozvoja, fungovania a riadenia úradu v rozsahu do 10 strán textu, v ktorom sa okrem iného uvedú kľúčové priority predsedu v rámci riadenia Úradu.
 • Technické požiadavky k návrhu projektu: rozsah celého projektu: minimálne 5 strán, maximálne 10 strán, formát A4, písmo: Times New Roman, veľkosť písma - 12, riadkovanie - 1,5.
Hodnotiace kritériá:
 • odborné a osobnostné predpoklady kandidáta 0 - 70 b.
 • komplexnosť a vecnosť projektu 0 - 30 b.

Doplňujúce informácie:
 • lehota na doručenie návrhov: do 15. novembra 2021 s označením obálky: „Návrh na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky“ - neotvárať (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa výberu kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu SR
Spôsob výberu kandidátov na predsedu PMU 10 2021
Rokovaci poriadok PMU 10 2021


Kandidáti

Meno Životopis Projekt Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
Mgr. Matúš Medvec, MBA PDF (143 kB) PDF (349 kB) PDF (80 kB)
Dátum poslednej aktualizácie: 06.12.2021