VÝZVA na predkladanie žiadostí na rok 2011 - Kultúra národnostných menšín

Aktuálne informácie nájdete na stránke www.vicepremier.sk v časti Dotácie.

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín 

VÝZVU
na predkladanie žiadostí na rok 2011

zameraných na podporu kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby, aktivít divadelných a ľudovoumeleckých súborov, na podporu záujmovej činnosti a využitia voľného času, na podporu výskumu kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín, edičnej činnosti, periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov, aktivít kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií, na podporu vzdelávacích projektov, zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít v programe

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 2011


Gestor programu: generálny riaditeľ sekcie národnostných menšín
Členenie programu a percento spolufinancovania:
1.1 Živá kultúra
1.2 Periodická tlač
1.3 Neperiodická tlač
1.4 Kultúrna politika


Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.


1. Formulár žiadosti v elektronickej podobe a podávanie žiadostí

Formulár žiadosti je súčasťou elektronickej registrácie. Elektronická registrácia je zverejnená na webovom sídle (Elektronická registrácia žiadostí na rok 2011

Termín predkladania žiadostí: do 11. apríla 2011

Prípadné ďalšie termíny na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie budú zverejnené na webovom sídle úradu vlády.

Adresa na zasielanie žiadostí:
Sekcia národnostných menšín
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

(obálku výrazne označte názvom programu)
 

•    Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Žiadateľ vykoná pred podaním žiadosti jej elektronickú registráciu. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje systém po ukončení elektronickej registrácie.
•    Žiadateľ o dotáciu je povinný priložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie aj originály alebo úradne osvedčené kópie potvrdení (Potvrdenia) zo Sociálnej poisťovne, daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní, konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace k dátumu podania konkrétnej žiadosti. Dátumom podania žiadosti do dotačného systému sa rozumie dátum na podacej pečiatke pošty (ak je žiadosť zasielaná poštou), resp. dátum na prezentačnej pečiatke podateľne úradu vlády (ak je žiadosť doručená osobne do podateľne).
•    Pri podávaní viacerých žiadostí od jedného žiadateľa do programu Kultúra národnostných menšín na rok 2011 je potrebné priložiť potvrdenia nasledovne:
-    originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdení k prvej žiadosti, ktorá bude zaslaná na úrad vlády,
-    do ostatných žiadostí priložiť odkaz na žiadosť, v ktorej sa nachádzajú originály alebo  úradne osvedčené kópie potvrdení,
-    v prípade, že ani k jednej žiadosti nebudú priložené originály alebo úradne osvedčené kópie potvrdení, ale len kópie, bude sa žiadosť považovať za neúplnú.

•    Uchádzať sa paralelne o dotáciu na identický projekt vo viacerých programoch a podprogramoch dotačného systému úradu vlády je neakceptovateľné.
•    Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt, alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.

•    Žiadosť musí byť k dátumu podania úplná (Úplná žiadosť). Neúplná alebo nesprávne podaná žiadosť bude vyradená.

 

2. Kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti
•    relevantnosť zámerov a cieľov projektu
•    kvalita a originalita projektu
•    tradícia a kontinuita predloženého projektu
•    kultúrno-spoločenský význam projektu
•    osobitný príspevok projektu k zachovaniu a rozvoju menšinovej kultúry
•    cieľové skupiny, na ktoré sa projekt zameriava
•    reálnosť rozpočtu


Kritériá poskytovania dotácie sú stanovené tak, aby umožnili vyhodnotiť kvalitu predložených návrhov so zreteľom na stanovené ciele a priority. Komisia bude pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzovať každý projekt na základe stanovených kritérií jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace kritérium má určené bodové rozpätie od 0 do 5 bodov (najvyššie hodnotenie je 5 bodov za jedno kritérium). Komisia určuje špecifikáciu nákladových položiek a výšku podpory pri každej úspešnej žiadosti samostatne.


3. Okruh oprávnených subjektov

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona (Oprávnené subjekty).


4. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu

Objem disponibilných finančných prostriedkov na program Kultúra národnostných menšín je 4 000 000 eur.

V členení  (Členenie disponibilných finančných prostriedkov ) pre jednotlivé národnostné menšiny.


5. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie

Najnižšia výška dotácie 400 eur.
Najvyššia výška dotácie 100 000 eur.


6. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí

Žiadosť, ktorú podal žiadateľ v rozpore s § 3 ods. 1, písm. a) až m) zákona, ktorá je neúplná alebo neobsahuje prílohy podľa § 6 ods. 2, písm. a) až j) zákona, úrad vlády vyradí z rozhodovacieho procesu.

Žiadosť, ktorá bola z  rozhodovacieho procesu vyradená, môže žiadateľ po skompletizovaní a novej elektronickej registrácii opätovne podať na Úrad vlády SR.


7. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

a)    posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti v zmysle § 6 ods. 2 zákona – najneskôr do štyroch týždňov odo dňa uzávierky,
b)    realizovanie zasadnutí komisií – do 15. mája 2011,
c)    rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie – do 31. mája 2011,
d)    vypracovanie návrhu zmluvy – najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia o poskytnutí dotácie,
e)    poukázanie finančných prostriedkov na účet žiadateľa – do 10 dní od podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie.


8. Zloženie komisie (Zloženie komisií)


9. Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie (Návrh zmluvy)Rudolf Chmel v. r.
podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

312