Podplácanie

Podplácanie (§332-§335 Trestného zákona)znamená sľúbiť, ponúknuť alebo poskytnúť určité plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy zo strany podplácajúcej osoby, na ktoré by inak podplácaná osoba nemala nárok za to, aby podplácajúcej osobe poskytla určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, tzn. aktívna korupcia, osoba podpláca.

Príklad: štatutár stavebnej firmy sľúbi predsedovi výberovej komisie, že ak bude mestský projekt rekonštrukcie parku pridelený jeho firme, táto následne predsedovi výberovej komisie za tretinovú cenu zrekonštruuje dom.
 

8981